Logo Entros

O Nas

Serwis

Baza Wiedzy

Kontakt

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

 

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ENTROS Spółka Akcyjna w Rzeszowie,ul. Władysława Warneńczyka 66, 35-612 Rzeszów, tel.: +48 17 789 22 39, email: biuro@bramyentros.pl, na podstawie Art. 4 pkt 7) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej: RODO.

2. W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Pani/Pana dane osobowe

Dane osobowe są wykorzystywane w celu przygotowania do zawarcia umowy z Administratorem danych lub realizacją umowy zawartej z Administratorem danych. Podstawą prawną wykorzystywania danych jest Art. 6 ust. 1 lit b) RODO.

3. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane:

  1. 1)  jeżeli umowa nie została zawarta – do chwili rezygnacji z zawarcia umowy,
  2. 2)  jeżeli umowa została zawarta przez okres odpowiedzialności prawnej Administratora danych w związku z wykonywaniem umowy.

4. Jakie dane osobowe pozyskujemy

Pozyskujemy dane osobowe identyfikujące osobę fizyczną niezbędne do zawarcia umowy oraz wystawienia faktury VAT.

5. Informacja o odbiorcach danych osobowych

Otrzymane dane osobowe mogą zostać przekazane podwykonawcom oraz podmiotom współpracującym z Administratorem danych, przy przygotowaniu i realizacji umowy z osobą której dotyczą dane osobowe.

6. Informacja o przysługujących uprawnieniach dotyczących danych osobowych
Może Pani/Pan złożyć wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

  • −  sprostowanie (poprawienie) danych,
  • −  usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie,
  • −  ograniczenie przetwarzania danych,
  • −  dostęp do danych (o informację o przetwarzanych danych oraz o kopię danych),Z powyższych uprawnień może Pani/Pan skorzystać składając wniosek w formie pisemnej na adres Administratora danych, na adres mailowy lub telefonicznie (podane w pkt 1).

    Entros S.A. ul. Władysława Warneńczyka 66, 35-612 Rzeszów, tel.: +48 17 789 22 39, email: biuro@bramyentros.pl

    Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000712279, NIP: 813 376 71 01, REGON: 369161964

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.

7. Wymóg podania danych

Podanie danych osobowych jest wymagane dla przygotowania i zawarcia umowy. Nie jest to wymóg ustawowy.

8. Prawo sprzeciwu

Osoba która przekazała swe dane osobowe ma prawo wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania.

9. Skarga

Osoba która przekazała swe dane osobowe ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.

10. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu

Otrzymane dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie są poddawane profilowaniu.